سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی
چهار شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ماده 100
 

ماده 100ـ مالكین اراضی و املاك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری كند.

تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیونهایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌كند كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت می‌كند ظرف مدت یكماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردی كه شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌كند مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح كند در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه، تجاوز كند تعیین می‌كند.

شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد كرد.

تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام كند (جریمه نباید از حداقل یك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد). در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری كرد، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بكند. كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری كمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام كند (جریمه نباید از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش‌تر باشد). در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری كرد شهرداری مكلف است مجدداً پروانه را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بكند.

كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد كرد.

تبصرة 4ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بیش‌تر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پاركینگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد). شهرداری مكلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصرة 6ـ (اصلاحی 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانة ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بكند، در صورتی كه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به كمیسیون ارسال كند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیونهای مادة 100 است.

تبصرة 7ـ (اصلاحی 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختمانی موكلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی كه به مسوولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی كند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی بطرح در كمیسیون مندرج در تبصرة یك مادة 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعكس كند. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله كمیسیون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یك یا چند مورد از جراید كثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كمیسیون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری كند. مأمورین شهرداری نیز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام كند.

تبصرة 8ـ (اصلاحی 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تاتاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید كند. در مورد ساختمانهایی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به مادة 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمانهایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی كه اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصرة 9ـ (الحاقی 27/6/1358) ساختمانهایی كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة یك مادة 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصرة 10ـ (الحاقی 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كمیسیون مادة 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض كند، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر مادة 100 خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی باشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته‌اند. رأی این كمیسیون قطعی است.

تبصرة 11ـ (الحاقی 27/6/1358) آیین‌نامة ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یكبار قابل‌تجدیدنظر خواهد بود.


 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری فلاورجان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت جویشگر