سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی
چهار شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
قوانین و مقررات

۱ - آئین مالی شهرداری

۲ - بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های كشو

۳ - بهای خدمات ۹۷

۴ - بهای خدمات ۹۸

۵ - تعرفه دفترچه عوارض محلی سال 97

۶ - تعرفه دفترچه عوارض محلی سال 98

۷ - حدنصاب معاملات سال 1397


ماده 55 قوانین شهرداری ها

 

1. ایجاد خیابانها وكوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع.

 

2. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممكنه.

 

تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارك ها و باغ های عمومی برای كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند در مورد دكه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دكه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه هائی در معابر عمومی كنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 2- احداث تأسیسات و تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی كه وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نكرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.

تبصره 3- مؤسسات خیریه كه تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت كشور باشد می توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی كه سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت كشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی كه طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار كند.

تبصره 4- شهرداری مكلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهرتعیین شود و محل تأسیس كارخانجات تبدیل زباله به كود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسیله نقلیه اعم از كندرو و یا موتوری مكلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند، مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون كیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافی محكوم و گواهینامه او برای یكسال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. متخلفین از مقررات تبصره 4 به پرداخت 500 تا 5000 ریال جزای نقدی محكوم می شوند.

3. مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

 

4. مراقبت در امو هداری در آبله كوبی و تلقیح واكسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

 

5. جلوگیری از گدائی و وا داشتن گدایان بكار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

 

6. اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوان خانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و كتابخانه و كلاسهای مبارزه با بیسوادی و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین كمك به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و كمك به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی كار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالكیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1- ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقی است.

تبصره 2- تبصره ماده 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقی است.

 

7. حفظ و اداره كردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامة دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

 

8. برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامة ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر، یك نسخه از بودجة مصوب و برنامه ساختمانی به وسیلة فرماندار یا بخشدار به وزارت كشور ارسال می شود.

 

9. انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامة مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.

 

10. اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن شهر. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینة قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای كه داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.

 

11. نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.

 

12. تهیة آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.

 

13. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

 

14. اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و مساكن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالكنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودكشهای ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد.

تبصره- در كلیة موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینة مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد كرد.

مقررات فوق شامل كلیة اماكن عمومی مانند سینماها و گرمابه ها، مهمانخانه ها، دكاكین، قهوه خانه ها، رستورانها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعة عمومی است نیز می باشد.

 

15. جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشكی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی كه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

 

16. تهیة مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف وپیشه وران.

 

17. پیشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص كه مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعة معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیة اراضی مورد احتیاج برای لوله كشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیة اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.

 

18. تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

 

19. تهیه و تدوین آئین نامـه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

 

20. جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیة اماكن كه بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه ها، كارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكانها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراكز دامداری و بطور كلی تمام مشاغل و كسب هائی كه ایجاد مزاحمت و سروصداكند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره های آجر و گچ و آهك پزی و خزینة گرمابه های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهای اماكن و كارخانه ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد می كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شود آنها را به خارچ از شهر انتقال دهد.

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملك بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسیونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند، رأی كمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

هرگاه رأی كمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداری بوسیلة مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.

 

21. احداث بناها و ساختمانهای موردنیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و كشتارگاه و میدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لاز م برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساكن شهر.

 

22. تشریك مساعی یا فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.

 

23. اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.

 

24. صدور پروانه برای كلیة ساختمانهائی كه در شهر می شود.

تبصره- شهرداری در شهرهائی كه نقشة جامع شهر تهیه شده مكلف است طبق ضوابط نقشة مذكور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید كند. در صورتی كه بر خلاف مندرجات پروانة ساختمانی در منطقة غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 این قانون مطرح می نمایند و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارب ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می كند.

این تصمیم بوسیلة مأمورین شهرداری اجرا می شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس  جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل می شود.

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفترروزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

 

25. ساختن خیابانها و آسفالت كردن سواره روها و پیاده روهای معابر و كوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ ،آسفالت و امثال آن به هزینة شهرداری هر محل.

 

26. پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از كالاهای وارداتی و صادراتی كشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یك نسخه از تصویب نامـه برای اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1- بمنظور تشویق صادرات كشور نسبت به كالاهای صادراتی بیشتر از یك درصد قیمت كالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره 2- كالاهای عبوری از شهرها كه برای مقصد معین حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری های عرض راه معاف می باشند.

تبصره 3- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.

تبصره 4- آئین نامـه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنكاف از آن با موافقت وزارتین كشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته می شود.

 

27. وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هرگونه اقداماتی كه در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.

 

28. صدور پروانة كسب برای اصناف و پیشه وران كلیة اصناف و پیشه وران مكلفند برای محل كسب خود از شهرداری محل پروانة كسب دریافت دارند.

 

تبصره - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل كسب فاقد پروانه رأساً و بوسیلة مأمورین خود اقدام نماید.

 
 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری فلاورجان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت جویشگر