سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی
چهار شنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری
شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری :  

مدیریت تدوین ونظارت ومقررات شهرسازی یكی از مدیریتهای چهار گانه حوزه معاونت شهرسازی ومعماری می باشد كه با هدف بررسی وتدوین ضوابط ومقررات شهرسازی ، پیگیری وتصویب ضوابط ، رفع نقص در ضوابط موجود ، بهبود روشها واطلاعات شهرسازی .آموزش شهرسازی ونظارت بر عملكرد شهرسازی مناطق و... فعالیت دارد..
این حوزه دارای دو اداره زیر می باشد :
1- اداره تدوین مقررات شهرسازی
2- اداره نظارت بر شهر سازی مناطق

اداره تدوین مقررات شهرسازی:  


هدف:
این اداره جهت به روز نمودن اطلاعات فنی كارشناسان شهرسازی همچنین اطلاع واجراء قوانین ومقررات ودستورالعملهای مصوب جاری كشوری ومحلی وهمچنین اعلام ، حذف ، اصلاح ولغو ضوابط جدید شهرسازی ومعماری ، اداری ، حقوقی در حوزه شهرسازی تشكیل گردیده است.
1- بررسی وتدوین ضوابط معماری وشهرسازی :
تهیه ضوابط دستورالعملها وقوانین وآئین نامه های اجرائی كه جدیدا" به تصویب رسیده واعلام آن به مناطق وبررسی وشناخت عملكرد شهرسازی مناطق ، میزان رعایت ضوابط شهرسازی واداری ، وروش اجرایی موجود شهرسازی به تفكیك هر منطقه كه با بازدید مستقیم كارشناسان معماری وشهرسازی یا برداشت گزارشات اداره نظارت بر شهرسازی مناطق صورت می گیرد، ضوابطی كه نیاز به یاد آوری وتدقیق در عملكرد شهر سازی مناطق دارد مشخص شده وبا بررسی ومطالعه به صورت اجرایی وكاربردی ابلاغ می گردد.
2- پیگیری تصویب ضوابط خاص در مجامع قانونی وابلاغ به مناطق ومركز جهت اجراء :
در صورت نیاز به ضوابط خاص شهر سازی ومعماری جاری ضمن مطالعه مورد مراتب به اطلاع شورای اسلامی شهر رسیده واز طریق كمیسیون ماده پنج ویا سایر مراجع مرتبط نسبت به تصویب آن پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
3- بررسی ورفع نقص در ضوابط ومصوبات موجود :
با توجه به وجود هرگونه تداخل ومغایرت در ارج ودستورالعملها وضوابط شناسایی شده وموراد اصلاحی و در واحد تدوین از لحاظ شهرسازی ومعماری حقوقی بررسی پس با طرح در جلسات كمیته فنی ، كمیسیون ماده پنج ، ودر صورت لزوم پیگیری در شورای عالی شهرسازی واخذ تصویب ، به مناطق ومركز ابلاغ می گردد.
4 - تدوین ابلاغ بخشنامه ها :
متناسب با موارد پیش آمده وتغییر ضوابط خاص ویا ابلاغیه های استانداری ، وزارت كشور . نیاز به بخشنامه های از سوی معاونت شهرسازی واجرا در مناطق ومركز به وجود می آید كه با هماهنگی كارشناسان شهرسازی وحقوقی انجام پذیراست كه نهایتا" بخشنامه تدوین شده به مناطق ومركز ابلاغ می گردد.
5- پاسخگویی به ابهام مناطق ودادگاهها:
در اجرای ضوابط شهرسازی هرگونه ابهام وعدم شفافیت با حضور ویا مكاتبه با مدیریت تدوین ومقررات ودر قالب این عنوان عنوان قابل پی گیری می باشد.
6 - تعامل وهمكاری با اداره نظارت بر شهرهای مناطق :
جهت هماهنگی ووحدت رویه در شهرسازی با توجه به گزارشات وبررسی های اداره نظارت در خصوص نقاط قوت واجراء صحیح ویا عدم رعایت ضوابط ومقررات مراتب در جلسات فیمابین مطرح ونتیجه جهت اصلاح عملكرد واجراء ضوابط اعلام می گردد.
7- آئین نامه كمتیه فنی شهرداری :
هدف :
تشكیل جلسه ها با حضور كارشناسان فنی شهرسازی ویا صاحب نظران به منظور بررسی وایجاد راهكارها و تصمیم گیری مناسب در خصوص مواردی كه در مجموعه مقررات شهرسازی به عهده كمیته فنی می باشد ویا موارد خاصی كه ضوابط ان شفاف نبوده كه به طور كلی یا موردی جهت تسهیل در امور جاری شهرسازی وروان سازی با توجه به قوانین ومقررات شهرداری خواهد بود.
اعضاء كمیته فنی :
اعضاء كمیته فنی عبارتند از : معاونت شهرسازی ومعماری یا جانشین آن، مدیران چهارگانه شهرسازی ومعماری مسئول اداره تدوین ومقررات شهرسازی، مسئولین شهرسازی ویا دایره فنی مناطق چهارگانه ودرموارد خاص كه از صاحب نظران به منظور كسب نظر از آنان دعوت به عمل می آید، دبیر جلسات .
ریاست جلسه :
ریاست جلسه به عهده معاونت شهرسازی ومعماری می باشد.
جانشین رئیس جلسه:
رئیس جلسه می تواند یكی از اعضاء جلسه را با اختیار تام به عنوان جانشین انتخاب ومعرفی نماید .
وظایف اعضاء:
از وظایف اعضای جلسه مطالعه كافی وكسب اطلاعات لازم وبررسی پیرامون مسائل مطروحه واستنتاج منطقی ورعایت بی طرفی در امور وارائه نظرات لازم است.
ابلاغ نظریه ها :
كلیه نظرات كمیته فنی شهرداری با امضاء شهردار یا معاونت شهرسازی كه ابلاغ می گردد قابل اجراء خواهد بود.
معرفی اعضاء ودبیرجلسه :
تمامی اعضاء ودبیر جلسه با ابلاغ مستقیم از طرف شهردار معرفی می شوند.
وظایف دبیر جلسه :
دعوت شفاهی یا كتبی از هریك از اعضاء ، نظارت بر آماده شدن محل جلسه ، تهیه فرمهای مورد نیاز ، تنظیم نظریه كمیته فنی ، اخذ امضاء شهردار وصدور نظریه ها ، بایگانی نظریه وصورت جلسات وتهیه مجموعه مصوبات را خواهد داشت .
نحوه رسیدگی پرونده :
جلسات كمیته فنی حداقل هفته ای یك بار در ساعت وروز معین نشكیل می گردد.
حد نصاب جلسه:
جلسه با حضور شش نفر اعضاء وریاست جلسه (یا جانشین وی ) رسمی خواهد بود.
شرط طرح پرونده در جلسه :
پرونده با حضور مسئول شهرسازی (مسئول دایره فنی ) منطقه مربوطه قابل طرح خواهد بود.
الزام اعضای جلسه جهت شركت مستمر:
دو جلسه غیبت غیر موجه متوالی وچهار جلسه غیر متوالی در سال مشمول تذكر با درج در پرونده خواهد بود.
موارد قابل طرح :
موارد قابل طرح در كمیته فنی ومدارك مورد نیاز طی نامه شماره 1534/20/2/5 مورخ 12/4/84 تهیه وبه مناطق ابلاغ گردیده است .
ارجاع پرونده به دبیرخانه :
پرونده ها یا موارد در خواستی باید طی فرم مخصوص حداقل یك روز قبل از جاسه به دبیر خانه ارسال شود .
 
زمان ارسال نظریات:
ارسال تصمیمات حداكثر ظرف مدت همان هفته خواهد بود.
دستور جلسه :
موارد وپروندهای ارسالی به ترتیب تاریخ ارسال آنها توسط دبیر فهرست شده وبا ترتتیب اولویت در جلسه خواهد شد.
محل تشكیل جلسه :
در حوزه مدیریت تدوین ضوابط ومقررات شهرسازی خواهد بود.
حق الجلسه:
بصورت اضافه كاری محاسبه وعلاوه بر اضافه كار معمول هر ماهه پرداخت خواهد شد .
این آئین نامه در 20 ماده تنظیم وبا ابلاغ آن توسط شهردار ، لازم الاجراء می باشد.
 برقراری جلسات كمیته فنی :
كمیته فنی با حضور كارشناسان فنی وشهرسازی ویا صاحب نظران به منظور بررسی وایجاد راهكارها وتصمیم گیری مناسب در خصوص مواردی كه از مجموعه مقررات شهرسازی به عهده كمیته فنی می باشد ویا موارد خاص كه ضوابط ان شفاف نبوده كه به طور كلی یا موردی جهت تسهیل در امور جاری وشهرسازی وروان سازی با توجه به قوانین مقررات شهرداری خواهد بود كه به دعوت دبیرجلسه تشكیل می گردد.
8 – كمیته سه نفره:
كمیته سه نفره به لحاظ تسریع در امور ی كه به كمیته فنی شهرداری مرتبط است در هریك از مناطق شهرداری تشكیل جلسه داده وبه بررسی پرونده ها ومسائل خاص شهرسازی منطقه می پردازد.
اعضاء :
اعضای این كمیته عبارت اند از :
1- رئیس اداره نظارت بر شهرسازی مناطق
2- رئیس اداره تدوین مقررات شهرسازی 
3- مسئول شهرسازی منطقه
این جلسات ریاست ندارد وهر عضو دارای یك رای می باشد . این اعضاء با ابلاغ از طرف معاونت شهرسازی ومعماری معرفی می گردند.
وظایف اعضاء :
1- اعضاء این كمیته بررسی واظهار نظر در مورد مسائل مطرح واستتناج منطقی ورعایت بی طرفی در امور و ارائه نظارت لازم است .
2- در صورتیكه موضوع در همان جلسه به نتیجه قاطع نیانجامید، موضوع در كمیته فنی شهرداری مطرح گردد.
محل ونحوه رسیدگی به پرونده ها :
این جلسات حداقل هفته ای یك بار در روز معین در شهرداری منطقه تشكیل میگردد.
موارد قابل طرح :
موارد قابل طرح در این كمیته همان مواردی است كه قابل طرح در كمیته می باشد.
بدیهی است فقط پرونده هایی از شهرسازی منطقه در كمیته فنی مطرح می گردد كه قبلا در كمیته سه نفره اتخاذ تصمیم شده باشد.
9- ایجاد واحد مركز اسناد ( آرشیو ) با اهداف زیر :
جمع آوری ونگهداری اسناد ومدارك با ارزش حوزه معاونت شهرسازی ومعماری جهت تبادل اطلاعات وتمركز اسناد مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
مدیریت طرحهای تفصیلی :
هدف : نظارت پرونده روند تهیه و اجرای طرحها جامع ، تفصیلی و هادی در مناطق شهری و روستایی به منظور ایجاد زمینه بهره روی مناسب از ظرفیت های شهری و روستایی متناسب با نیاز ساكنین آن و شناسایی و رفع مغایرتها دارای سه اداره تحت عناوین الف : اداره طرحهای تفصیلی . ب: اداره سیستمهای اطلاعات جغرافیایی. ج : اداره ساماندهی حاشیه شهر می باشد كه به توضیح مختصر هریك می پردازیم .
الف: اداره طرحهای تفصیلی
هدف: تحقق طرحهای شهری و شناسایی مشكلات و معضلات وضع موجود شهر و انطباق آن با طرحهای شهری .
شرح وظایف :
1-      نظارت بر تهیه طرحهای تفصیلی موضعی وموضوعی و بررسی طرحهای بالادست.
2-      بروز نمودن طرح تفصیلی و انعكاس مصوبات و تغییرات انجام شده بواسطه مصوبات كمیسیون طرح تفصیلی روی آلبوم طرح تفصیلی و نقشه .
3-      بررسی و تكمیل اسناد و مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوعات در كمیسیون طرح تفصیلی .
4-      بررسی و تائید نقشه های تفكیكی جهت ممهور نمودن به مهر ماده 101 شهرداری .
5-      بررسی و تنظیم مكاتبه به دبیرخانه كمیسیون طرح تفصیلی جهت طرح موعوضات در كمیسیون ماده پنج .
6-      شركت در جلسات كمیته فنی و كمیسیون ماده پنج در سازمان مسكن وشهرسازی و استانداری قزوین .
7-      تنظیم مكاتبه به مناطق شهرداری جهت ابلاغ مصوبات .
8-      نگهداری سوابق پرونده ها و مصوبات كمیسیون طرح تفصیلی به مدت نا محدوددر بایگانی .
9-      تهیه كتابچه مشروح مصوبات كمیسیون طرح تفصیلی در سنوات گذشته .
ب: اداره سیسمتهای اطلاعات جغرافیایی :
هدف تهیه نقشه های اصلاحی و به روز نگه داشتن نقشه های شهری و تبدیل فرمت نقشه ها از محیط CAD به GIS.
شرح و ظابف :
 
1-      نظارت بر تهیه پروژ های نقشه برداری شهرداری در محیط GIS .
2-      تهیه بانك اطلاعات نقشه شهری .
3-      تهیه نقشه های اصلاحی محدوده شهری .
4-      بروز كردن نقشه طرح تفصیلی و اعمال تغییرات انجام شده .
5-      ارائه آمار و اطلاعات از كاربریها و شبكه معابر .
6-      ارتباط مستمر با ادارت اجرایی استان در خصوص تبادل اطلاعات نقشه های پایه شهری .
ج: اداره ساماندهی حاشیه شهر
هدف : جلوگیری از رشد بی رویه حاشیه شهر و كنترل ساخت وساز در چهار چوپ ضوابط و مقررات
 
شرح وظایف:
1-      مسئولیت پروژ ه های حاشیه شهر و نظارت بر تهیه طرحهای هادی روستایی
2-      ارتباط مستمر با دستگاههای مرتبط با حاشیه شهر شامل جهاد كشاورزی ، بنیاد مسكن و استانداری .
3-      ارائه راهكارهای مناسب در خصوص رفع مشكلات حاشیه شهر .
4-      بررسی تاثیرات متقابل شهر بر حاشیه شهر و بلعكس
5-      بررسی و تكمیل اسناد و مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوعات در كمیسیونهای مرتبط .
6-      تنظیم درخواست و مكاتبه با دبیرخانه كارگروه شهرسازی و معماری .
7-      شركت د رجلسات گروه كارشناسی و كارگروه شهرسازی و معماری جهت طرح موضوعات مطروحه .
8-      ابلاغ مصوبات كارگروه به مناطق و دوایر ذیربط .
9-      نگهداری سوابق پرونده های و مصوبات كارگروه به مدت نا محدود در بایگانی .
 
مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت وسازها :
هدف : هماهنگی در اجرا ضوابط و مقررات مصوب به طور یكسان درسطح شهر ، برنامه ریزی و تمهیدات ویژه و سیاستگذاری فعالیت ادارات حوزه ها و شهرسازی مناطق در خصوص كنترل نقشه ها و نظارت بر عملكرد مهندسین ناظر و بر خورد با تخلفات ساختمانی و دارای سه اداره تخت عناوین اداره كنترل نقشه ها و معیارها ، اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی ، اداره نظارت بر ساخت وسازها و عمكلرد مهندسین ناظر می باشد .
 
شرح وظایف :
اداره نظارت بر عملكرد مهندسین ناظر:  


معرفی وشرح عملكرد اداره نظارت بر ساخت وسازها وعملكرد مهندسین ناظر
معرفی :
اداره نظارت بر ساخت وسازها وعملكرد مهندسین ناظر به منظور نظارت بر ساخت وسازهای شهر قزوین وهمچنین كنترل ونظارت بر عملكرد مهندسین ناظر در حوزه معاونت شهر سازی ومعماری مشغول فعالیت می باشد.
 
 
خلاصه شرح فعالیت این اداره به قرار زیر است :
1- ثبت وبررسی گزارشهای ارسالی مهندسین ناظر به شهرداری وبازدید از پروژه های مورد گزارش
2- بازدید های تخصصی سازه ای ومعماری وكنترل كیفی ساخت وسازهای سطح شهر وشناسایی ساخت وسازهای مغایر ضوابط فنی وشهر سازی وانجام اقدامات پیشگیرانه لازم در این خصوص.
3- شناسایی وپیگیری تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر ومجریان ذیصلاح .
4- همكاری با كمیته كنترل ونظارت واجرا سازمان نظام مهندسی ساختمان در قالب بازدید وشركت در جلسات هسته مركزی .
5- همكاری وحضور نماینده شهرداری در جلسات شواری انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین.
6- همكاری وحضور نماینده شهرداری در جلسات وبازدیدهای كمیته استانی ونظارت بر ایمنی كارگاههای ساختمانی .
7- جمع اوری وتحلیل امار پروانه وپایانكارهای صادره توسط مناطق.
اداره كنترل نقشه ومعیارها
 
شرح وظایف واختیارات :
1- كنترل وتایید نقشه ها وارائه شده از دفاتر طراحی .
2- كنترل وتایید نقشه های ارائه شده از شهرداری مناطق .
3- كنترل نقشه ها ومعیارها ی مصوب .
4- كنترل صلاحیت مهندسین طراح .
5- كنترل وپذیرش نقشه های ارائه شده .
6- انعكاس مسائل ومشكلات ناشی از ضوابط .
7- كنترل نقشه های نما سازی در قالب سیما هویت شهری كنترل نقشه های مرتبط ه بحث ایمنی وخدمات اتش نشانی .
8- كنترل نقشه ها واز لحاظ تاسیسات (مبحث 19) .
 
 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری فلاورجان می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت جویشگر